back

Vi jobbar vidare för ökad punktlighet

För att förbättra järnvägen och undvika förseningar behöver de olika aktörerna på, och runt järnvägen, samarbeta.  I en rapport går vi nu ner på detalj, identifierar de största problemen med järnvägen och prioriterar åtgärder.


Skånetrafikens kunder, särskilt de som reser med våra tåg, är tyvärr väl bekanta med att det kan uppstå problem med järnvägen som gör att det blir förseningar och inställda avgångar. Dessa fel inträffar numera alldeles för ofta och skapar stor frustration både hos våra kunder och de som jobbar med trafiken. Spåren, växlarna, signalerna, kontaktledningarna och många andra delar i järnvägens infrastruktur ägs och förvaltas av Trafikverket. Skånetrafiken kan alltså inte själva bestämma hur underhåll och felavhjälpning ska planeras och prioriteras. Men det är våra kunder som drabbas när det inte fungerar.

Därför vill vi på Skånetrafiken göra vad vi kan för att bidra till ett systematiskt arbete med att identifiera de stora felen och prioritera åtgärder. Under våren har vi låtit experter på konsultföretaget WSP gå igenom data från Trafikverket och analysera de fel på järnvägarna i Skåne som orsakat stopp och förseningar de senaste tre åren. WSP har gått ner i detalj för att se vilka specifika delar i järnvägsanläggningen som oftast felar samt orsakar de största störningarna.

Analysen visar tydligt att det finns några delar i järnvägsanläggningen som är kritiska och orsakar en stor del av störningarna. Genom att sätta in åtgärder vilka minskar eller rentav eliminerar felen där kan störningarna i tågtrafiken minska markant. Rapporten visar tyvärr också att det är en illavarslande trend för spårtrafiken i Skåne. Under de senaste åren har antalet förseningsminuter för Öresundståg och Pågatågen ökat kraftigt. Samtidigt visar jämförande analys i både Stockholm och Västra Götaland att situationen förbättrats för motsvarande tågtrafik där, med stadigt minskande mängd förseningsminuter. Det har skett efter införande av nya arbetssätt för underhåll och felavhjälpning och visar därmed att det är möjligt att åstadkomma förändring. För att få till en sådan förändring behöver de olika aktörerna på, och runt, järnvägen samarbeta och Skånetrafiken vill genom bland annat rapporten visa att vi är beredda att engagera oss. Vi vill inspirera till nya angreppssätt och effektivare underhåll. Det tjänar vi alla på – framför allt våra kunder.

Klicka på rubriken för att läsa rapporten. Rapport om trafikpåverkande fel.

Här, här och här, hittar du fler blogginlägg vi publicerat om punktlighet och trafikstörningar.

Carl Björklund, trafikstrateg